O tomto webu

Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství Olomouc

Snažíme se, abychom s Vámi byli v kontaktu i prostřednictvím těchto internetových stránek. Doufáme, že zde naleznete všechny Vámi hledané informace.

 

Povinné informace

Velitelství vykonává státní správu na území Olomouckého kraje a je příslušné pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území a právnické osoby mající sídla na tomto území.

Kontakt:

KVV OLOMOUC
Dobrovského 6
779 00 Olomouc

tel.: viz kontakty

e-mail: kvv.olomouc@army.cz (pro všechny oblasti)

webové stránky: www.kvv-olomouc.army.cz

 

Datová schránka:

  • Identifikace: sw3aei4
  • Typ stránky: Orgán veřejné moci
  • Organizace: Krajské vojenské velitelství Olomouc
  • IČO: 60162694

Úřední hodiny:

Pondělí:    8:00 - 17:00 hod.
Středa:     8:00 - 17:00 hod.

 

Ředitel:

plukovník gšt. Ing. Vojtěch PRÝGL

 

Způsob a místo pro získání informací:

1. Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.

2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Olomouc.
Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Olomouc o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce plánování sil Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Olomouc do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Olomouc může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Olomouc pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

Postup Krajského vojenského velitelství Olomouc při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných skutečností nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.

2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

  • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
  • Základní řád ozbrojených sil České republiky (Zákl-1).

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

 

Úhrady za poskytování informací:

 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

(zveřejněn na internetových stránkách MO:

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/povinne-informace/uredni-deska/svobodny-pristup-k-informacim-45041/)

http://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/povinne-informace/1-uredni-deska/sazebnik106-1999sb.docx

 

 

             Ministerstvo obrany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu
k informacím ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací:

1. Náklady na pořízení kopií

a) za pořízení jednoho tisku, kopie nebo převodu do elektronické podoby

formát A4 jednostranný

černobílý

1,50 Kč

 

barevný

10,00 Kč

formát A4 oboustranný

černobílý

2,50 Kč

 

barevný

19,00 Kč

formát A3 jednostranný

černobílý

2,60 Kč

 

barevný

19,00 Kč

formát A3 oboustranný

černobílý

4,00 Kč

 

barevný

35,00 Kč

formát A4 scan (.pdf)

 

2,50 Kč

formát A3 scan (.pdf)

 

4,00 Kč

  1. za vypálení dat na CD, DVD

 

1 ks

30,00 Kč

  1. v případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Ministerstvem obrany se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje publikace nebo tiskoviny.

2. Náklady na opatření technických nosičů

CD

1 ks

6,00 Kč

DVD

1 ks

10,00 Kč

jiný technický nosič dat

 

podle pořizovací ceny

3. Náklady na odeslání informací žadateli

a) balné se nevyžaduje;

b) náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle ceníku České pošty.

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

a) v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 216 Kč, odvozená od ročních nákladů na platy všech zaměstnanců služebního úřadu Ministerstva obrany podle schváleného rozpočtu pro rok 2017. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance;

b) vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

5. Celková výše úhrady

je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Nepřesáhne-li celková výše úhrady nákladů 200 Kč, nebude úhrada požadována.

 

 

Výroční zprávy o činnosti Krajského vojenského velitelství Olomouc v oblasti poskytování informací v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Nový Ředitel KVV Olomouc

Publikováno: 13.11.2018 Autor: Marek Mrňka

Novým ředitelem Krajského vojenského velitelství Olomouc se od 1.11. 2018 stal plk. gšt. Ing. Vojtěch PRÝGL ...

Vyhodnocení výcvikového roku jednotky AZ u KVV Olomouc

Publikováno: 13.11.2018 Autor: Marek Mrňka

Ve dnech 9. - 10. listopadu 2018 bylo ve výcvikovém prostoru Libavá provedno vojenské cvičení pěší roty AZ KVV Olomouc ,,plukovníka generálního štábu Vladimíra Taláška". Cílem cvičení bylo provedení vyhodnocení výcvikového roku u pěší roty AZ KVV Olomouc.

Školení pedagogických pracovníků - POKOS

Publikováno: 4.5.2018 Autor: Marek Mrňka

Dne 17. května 2018 se bude od 09.00 hod. v posádkovém domě armády Olomouc konat pravidelné školení pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pro přípravu občanů k obraně státu (POKOS).

Zákřov 29. duben 2018

Publikováno: 30.4.2018 Autor: Ivana Malíková

29. dubna 2018 v jedenáct hodin proběhl u příležitosti 73. výročí zákřovské tragédie pietní akt k uctění památky 19 zavražděných mužů a chlapců z této malé obce. Akce se konala za přítomnosti místopředsedů PS PČR Tomia Okamury a Vojtěcha Pikala.

Nahoru